Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

01/12/2021
14:38:00
102

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

 

- Căn cứ Quyết định số 2596 /QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          - Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

- Công văn số 3699/BGDĐT-GDTH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

          - Công văn số 2913/SGDĐT-GDTrHTX ngày 27/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021- 2022;

          - Căn cứ công văn số 2593/SGDĐT- GDTrHTX về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022; Công văn số 2590/SGDĐT-GDTrTX ngày 12/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn dựa trên NC bài học; Công văn số 1704 /SGDĐT-GDTrHTX về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và Chuyên đề tiết dạy sáng tạo;

- Căn cứ thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thờng xuyên; Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm 2021, Kế hoạch dạy học 02 buổi/ngày số 168/KHTHPTTĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của trường THPT Lê Lợi năm học 2021-2022;

- Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Lê Lợi; Trường THPT Lê Lợi xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến để thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

 Nhằm thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2021-2022, theo Quyết định kế hoạch thời gian năm học của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh không thể đến trường để học tập vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình trong thời gian học sinh tạm dừng việc học trực tiếp tại trường; đảm bảo không dạy dồn dập nhiều kiến thức khi học sinh trở lại trường học trực tiếp; đánh giá được phẩm chất, năng lực học sinh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin và internet trong dạy và học; phát triển năng lực hướng dẫn tự học, tự đào tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

2 2. Yêu cầu

 Xây dựng bài giảng, chủ đề dạy học trực tuyến theo kế hoạch thực hiện chương trình. Nội dung dạy học trực tuyến đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kiểm tra, đánh giá được năng lực học sinh. Bài giảng, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện cùng một nền tảng dạy học, hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các chủ đề và được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Chuyên đề dạy học trực tuyến đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học, người học với người học và giáo viên giám sát được toàn bộ quá trình học tập này. Xây dựng các phương án đảm bảo tất cả các học sinh đều được tham gia học tập, hoàn thành chương trình theo tiến độ; đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục. Đảm bảo các nguồn học liệu tham khảo trong quá trình hạy học phải chính thống, có nguồn gốc tin cậy, trích nguồn tham khảo rõ ràng về bản quyền. Thống nhất một nền tảng dạy học trực tuyến chung, đảm bảo công tác dạy học, kiểm tra, giám sát và quản lý, lưu trữ.

II. NỘI DUNG

1. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến

- Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT, nhà trường chọn phần mềm Google Meet để xây dựng và phát triển để thực hiện việc quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến thống nhất trong nhà trường. Mỗi giáo viên và học sinh đều có tài khoản riêng, do nhà trường cấp.

- Tài khoản của học sinh và giáo viên được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên được cấp từ cơ sở dữ liệu của nhà trường

 - Tài khoản và mật khẩu của giáo viên sẽ được gửi đến email cá nhân giáo viên, tài khoản và mật khẩu của học sinh sẽ được gửi đến học sinh thông qua các hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm

 - Nhà trường tổ chức tập huấn trực tuyến cho giáo viên sử dụng phần mềm Google Meet. Tập huấn cho học sinh sẽ được thực hiện trong thông báo riêng (dự kiến từ 26/8-5/9).

2. Môn dạy học và nội dung:

Các môn tổ chức dạy học trực tuyến: Tất cả các môn trong chương trình phổ thông hiện hành gồm Toán, Vật Lý, Hoá học, Tin học, Sinh, Công nghệ, Sử, Địa lí, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD, QPAN, Nghề tin học (lớp 11).

Nội dung học trực tuyến: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy HK1, bắt đầu từ tuần 1- HK1 (từ 06/9/2021) và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Thời khoá biểu, số tiết dạy học:

 -Dạy đầy đủ tiết chuẩn theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông và tiết tự chọn theo quyết định tiết dạy năm học 2021-2022 của hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi.

- Dạy đủ tiết nghề theo kế hoạch dạy nghề cho lớp 11 (3 tiết/tuần).

- Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL), hoạt động hướng nghiệp (HĐHN) tuỳ theo tình hình cụ thể sẽ tổ chức xen kẽ trong thời khoá biểu và theo kế hoạch hoạt động NGLL, HĐHN với hình thức trực tuyến.

 - Các hoạt động giáo dục khác, các chương trình nhà trường sẽ được tổ chức tuỳ theo tình hình thực tiễn dịch bệnh Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

3. Yêu cầu đối với tổ/nhóm chuyên môn-giáo viên khi tổ chức triển khai bài giảng, dạy học trực tuyến

a) Đối với tổ/nhóm chuyên môn:

 - Xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của môn học, hoạt động giáo dục theo hướng linh động, tin gọn theo chương trình thành các chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình, tạo thuận lợi cho giáo viên thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để thực hiện dạy học trực tuyến. Các môn học có tiết thực hành: ưu tiên sắp xếp lại kế hoạch giảng dạy theo chủ đề, bài dạy lý thuyết trước, thực hành để sau (cuối học kỳ, hoặc cuối năm học).

- Phân công giáo viên xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến. Chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ bộ môn xây dựng, theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Thảo luận và thống nhất kế hoạch nội dung bài dạy cho khối, nhóm chuyên môn, phương án hỗ trợ tất cả học sinh tiếp cận được quá trình học tập trực tuyến.

- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh học tập trực tuyến, nên có kế hoạch theo quá trình, có tiêu chí rõ ràng. Tổ thống nhất phương án tổ chức (dự kiến) kiểm tra định kỳ trực tuyến (trong trường hợp bất khả kháng khi không thể thực hiện tại lớp) để hoàn thành kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thống nhất lựa chọn học liệu bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Học liệu dạy học trực tuyến sử dụng trong nhà trường phải được tổ chuyên môn thông qua và được hiệu trưởng phê duyệt.

b) Đối với giáo viên:

- Báo giảng và thực hiện tiết dạy theo thời khóa biểu, đảm bảo lưu trữ bài giảng, quản lý dữ liệu dạy học trực tuyến theo quy định.

- Giáo viên sử dụng chuyên đề, chủ đề, thống nhất mà tổ xây dựng để tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh. Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách.

- Giáo viên xây dựng và lựa chọn học liệu, lựa chọn hình thức triển khai nội dung bài giảng đến lớp, tổ chức các hoạt động cho học sinh theo hướng xây dựng quá trình học tập, nâng cao hoạt động tự học của học sinh gồm: giao nhiệm vụ học tập cho học sinh (nhóm, cá nhân), trao đổi giữa học sinh với nhau, giữa giáo viên với học sinh, kiểm tra đánh giá mức độ nắm kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; xây dựng công cụ, cách thức kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức sau mỗi hoạt động học/bài học/khóa học; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. Hoàn thành các điểm đánh giá thường xuyên theo kế hoạch cá nhân, điểm đánh giá giữa kỳ theo kế hoạch của tổ, điểm đánh giá cuối kỳ theo kế hoạch tổ và kế hoạch kiểm tra cuối kỳ của nhà trường. Cách tổ chức dạy học theo tiết học:

+ Cách 1: Giáo viên (GV) trong tổ tự chuẩn bị, soạn bài giảng thông qua tổ trưởng chuyên môn (TTCM) duyệt; giảng và tương tác trực tiếp với học sinh của lớp phụ trách theo khung thời giờ thời khoá biểu của nhà trường.

+ Cách 2: Tổ, nhóm chuyên môn soạn bài giảng chung, quay clip/video, gửi TTCM duyệt, TTCM gửi bài duyệt, clip duyệt cho PHTCM. Lưu ý nội dung, chất lượng hình ảnh, âm thanh, thông tin nguồn tham khảo (theo quy định về sở hữu trí tuệ, bản quyền). GVBM sử dụng clip chung và tương tác với lớp dạy theo đúng khung giờ thời khoá biểu của nhà trường.

 4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Trong quá trình dạy học trực tuyến, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên phần mềm bằng các hình thức phù hợp đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực. Kết quả kiểm tra, đánh giá được sử dụng cho các điểm đánh giá thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra của giáo viên đảm bảo thực hiện TT26/2020/TT-BGDĐT. Học sinh sẽ được hướng dẫn ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức khi đi học trực tiếp trở lại; thực hiện bài kiểm tra, đánh gía định kỳ theo quy định thực hiện tại lớp (chỉ thực hiện trực tuyến trong trường hợp bất khả kháng không thể kiểm tra trực tiếp tại lớp- sử dụng phương án kiểm tra trực tuyến).

5. Công tác quản lý, tính tiết nghĩa vụ như quy định dạy học trực tiếp. Thực hiện giảng dạy theo tiết trong thời khoá biểu thống nhất toàn trường do hiệu trưởng phê duyệt. Các tiết dạy đều thực hiện trên phần mềm Google Meet theo khung thời gian quy định của thời khoá biểu. Các thông tin, dữ liệu về giảng dạy của giáo viên và quá trình tham gia học tập của học sinh được hệ thống ghi nhận sẽ được hiệu trưởng phân công ban giám hiệu phụ trách, giám sát, thống kê, tổng hợp. Giáo viên bộ môn dạy theo thời khoá biểu, tính tiết nghĩa vụ theo tiết trong thời khoá biểu và quyết định phân tiết học năm học 2021-2022.

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện thông tin, quản lý nhóm lớp học sinh; nắm tình hình, liên lạc và trao đổi với phụ huynh học sinh,…thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm theo quy định; tính tiết nghĩa vụ theo quy định tiết kiêm nhiệm với giáo viên chủ nhiệm. Các công tác kiêm nhiệm theo phân công của Hiệu trưởng, thực hiện đầy đủ công tác kiêm nhiệm theo quy định; được tính tiết kiêm nhiệm vào tiết nghĩa vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu nhà trường ( Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng)

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến hội đồng trường; tổ chức triển khai, phân công thực hiện.

- Thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về việc tổ chức dạy học trực tuyến do tình hình dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh sử dụng phần mềm Google Meet trước khi học theo thời khoá biểu.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật; phân công nhân viên, giáo viên hỗ trợ dạy học trực tuyến, quay video bài giảng.

- Triển khai kế hoạch đến toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường.

- Phân công các bộ phận phụ trách xếp lịch học, thông tin hàng tuần và các thông tin liên quan dạy học trực tuyến kịp thời. Đảm bảo cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị, phương tiện dạy học khi được GVBM hay tổ chuyên môn đề xuất.

 - Thông tin kịp thời, lịch học, bài học trực tuyến đến học sinh, phụ huynh học sinh thông qua website trường, tin nhắn điện tử, lớp học trực tuyến, GVCN,…

- Lập phương án quản lý việc học của học sinh và dạy học trực tuyến của giáo viên và học sinh; thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ học tập, giảng dạy trực tuyến,…đúng quy định.

 - Phân công phụ trách việc ghi nhận, điểm danh tình hình học tập (và các thông tin báo cáo đột xuất) của học sinh và giảng dạy của giáo viên các khối lớp

- Lập phương án chuyển nội dung học tập và các yêu cầu đến những học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến. Lập phương án phụ đạo, bổ sung kiến thức sau khi học sinh đi học lại trực tiếp.

- Tổ chức báo cáo, lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến.

2. Đối với tổ chuyên môn(TCM):

 a. Tổ trưởng chuyên môn(TTCM): Tổ chức họp tổ:

- Triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến của trường đến toàn thể giáo viên của tổ. Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và tiến độ thực hiện kế hoạch.

 - Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của tổ, kế hoạch kiểm tra đánh giá của tổ (cụ thể đối với các điểm đánh giá thường xuyên).

 - Duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung bài học, chủ đề. Quản lý, nắm bắt tình hình thực hiện dạy học trực tuyến của thành viên trong tổ. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc đến lãnh đạo nhà trường; thực hiện báo cáo, thống kê khi được yêu cầu.

- Nhà trường khuyến khích Tổ, nhóm chuyên môn soạn bài giảng chung hoặc quay video/clip dùng chung cho các lớp để thống nhất toàn khối:

+ Bài giảng nhẹ nhàng, trọng tâm, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn, thời lượng một video cho 01 tiết dạy nên dự tính từ 15-20 phút, thời lượng còn lại để tổ chức các hoạt động, giao nhiệm vụ, tương tác, trả lời, hướng dẫn học sinh học tập. Không tạo áp lực với học sinh, phụ huynh trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến.

 + Soạn giáo án và bài giảng đảm bảo nội dung theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

+ Khi thực hiện video, clip dạy: giáo viên cần chú ý đến ngôn phong, tác phong, trang phục chuẩn mực, sư phạm, phù hợp nghề giáo.

+ Bài giảng dùng chung cho khối lớp của tuần này phải được góp ý, thẩm định, chỉnh sửa, duyệt bài, nếu thực hiện quay clip thì hoàn tất video bài giảng gửi về cho P.HTCM chậm nhất là tối thứ 7 của tuần ngay trước đó (theo kế hoạch giảng dạy). Trường hợp đặc biệt thì báo cáo với lãnh đạo trường để được hướng dẫn kịp thời.

+ Tổ trưởng thống nhất với tổ hình thức cách giao bài, tương tác, quản lý học sinh trong khung thời gian dạy trực tuyến (ngoài ra, giáo viên có thể trả lời thắc mắc của học sinh về bài học qua các phần mềm cá nhân dử dụng như Google Classroom, Facebook Mesenger, Zalo, Zoom, Skype,….), có phương án đánh giá sự tiếp thu của học sinh cụ thể.

- TTCM thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai đến GVBM-HS, chỉnh sửa kế hoạch tổ và đề xuất tham mưu cho lãnh đạo trường kịp thời; báo cáo lãnh đạo về tiến độ thực hiện kế hoạch theo mẫu và khi có yêu cầu đột xuất.

- Thống nhất trong toàn giáo viên tổ về cách thức đánh giá việc học tập bộ môn đối với học sinh:

+ Căn cứ số điểm kiểm tra thường xuyên, kế hoạch kiểm tra đánh giá và số tiết dạy theo TKB thống nhất các hình thức kiểm tra, cách lấy điểm cho học sinh.

+ Kế hoạch và cách đánh giá học sinh về dạy học trực tuyến. Thông báo trước cho HS biết kế hoạch kiểm tra.

- Tổ ghi biên bản chi tiết, đầy đủ các nội dung, yêu cầu nêu trên, nộp 1 bản về hiệu trưởng để được phê duyệt.

b. Đối với giáo viên bộ môn(GVBM):

- Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy trực tuyến, theo thời khóa biểu của nhà trường, kế hoạch thực hiện chương trình của tổ chuyên môn;

- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên và thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh theo kế hoạch.

- Thực hiện tốt sự phân công, thống nhất trong tổ để kịp thời hạn tổ chức dạy học cho học sinh; không thực hiện rời rạc, thiếu đồng bộ; chịu trách nhiệm về việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tổ và của trường.

- Thông tin kịp thời với giáo viên chủ nhiệm, với lãnh đạo nhà trường về tình hình học tập của lớp giảng dạy; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh(PHHS) để có phương án kịp thời cho học sinh tham gia học tập tốt nhất. Ghi nhận tất cả thông tin tiết học ( sẽ có mẫu như sổ đầu bài).

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm (GVCN)

Thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của nhà trường: khảo sát, nắm tình hình và điều kiện, trang thiết bị học tập qua internet, online của học sinh lớp chủ nhiệm. Trao đổi cụ thể tình về việc tạo điều kiện học tập trực tuyến cho học sinh, báo cáo kịp thời như cầu và hỗ trợ của nhà trường để đảm bảo học sinh tham gia học trực tuyến. GVCN tạo nhóm học sinh, nhóm PHHS của lớp chủ nhiệm để thông tin kịp thời các thông báo của nhà trường, thông báo về tình hình học tập của học sinh cho PHHS, có các giải pháp quản lý học sinh.

 Nắm tình hình của lớp chủ nhiệm thông qua GVBM, ban cán sự lớp để có căn cứ đánh giá hạnh kiểm học sinh sau này. Báo kết quả học tập trực tuyến cho PHHS. Theo dõi các thông tin của nhà trường nhằm phổ biến kế hoạch học tập cho phụ huynh và học sinh. Báo cáo tình hình học tập, chuyên cần cho PHHS được rõ.

4. Đối với các nhân viên

Hỗ trợ tổ chuyên môn, GVBM việc giao bài, lấy link bài học (dạng clip),... Thực hiện các việc khác liên quan khi được lãnh đạo nhà trường yêu cầu trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến.

5. Đối với phụ huynh học sinh (PHHS) và học sinh:

- Tạo điều kiện về thiết bị học tập như máy tính, điện thoại, Internet và thời gian học tập cho các em…. Nắm rõ thời khóa biểu học trực tuyến, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở con em trong quá trình học tập; giữ liên lạc với GVCN, GVBM để biết tình hình, thái độ học tập của các em; đảm bảo an toàn về thiết bị điện, phòng chống cháy nổ gây nguy hiểm trong lúc học sinh học tập trực tuyến. Thông báo kịp thời những khó khăn của gia đình và đề nghị hỗ trợ (trong khả năng của nhà trường) để tạo điều kiện cho học sinh học tập.

 - Phối hợp với nhà trường, giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá. Học sinh:

- Tham gia đầy đủ các tiết học trực tuyến theo thời khóa biểu. Thực hiện đúng nội quy học sinh học trực tuyến.

- Phải có thái độ tích cực, nghiêm túc; tôn trọng thầy cô, phối hợp với giáo viên trong việc dạy học trực tuyến thay cho học trên lớp.

- Thường xuyên theo dõi thông báo từ GVCN và thông báo trên Facebook, Zalo, group lớp,.... Sau thời gian nghỉ do dịch bệnh, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá quá trình học tập trực tuyến của từng học sinh để hoàn thành kế hoạch giáo dục.

7. Tổ văn phòng Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp để hoàn thành tốt kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến chương trình học kì 1(do dịch Covid-19) năm học 2021-2022 của trường THPT Lê Lợi cho đến khi có thông báo mới. Đề nghị các bộ phân liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp lãnh đạo trường để được hướng dẫn. Kế hoạch này có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường ./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

Hoàng Nam Thắng

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Lê Lợi

Địa chỉ: Xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Email: thpt_leloi@quangbinh.edu.vn