Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ LỢI NĂM HỌC 2021 - 2022

01/12/2021
15:12:00
90

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ vào Quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc “Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh”;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Lê Lợi thống nhất xây dựng quy chế hoạt động cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC - QUẢN LÝ CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH:

1. Tổ chức quản lý:

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức thành lập trong mỗi năm học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu mỗi năm học gồm một trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên .

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do cuộc họp các Trưởng ban, Phó Trưởng và các ủy viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu mỗi năm học quyết định trưởng ban, số lượng các Phó Trưởng ban và thành viên thường trực (nếu có) của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường .

Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp là một năm học. Các Ban đại diện cha mẹ học sinh hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của Trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do toàn thể cha mẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thiểu số phục tùng đa số, đồng thuận cao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn :

2.1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;

b) Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2.2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Quyết định triệu tập các cuộc họp quy định tại khoản 2 Điều 3 và Điều 10 của Điều lệ này sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;

b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý học tập của học sinh;

c) Quyết định chi tiêu để cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 11 của Điều lệ này.

2.3 Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

a) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các nhiệm vụ sau đây:

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trường theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học quy định tại Điều 10 của Quy chế này, điều hành việc thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việc lập kế hoạch các mặt hoạt động;

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các quyền sau đây:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Định kỳ làm việc với Hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục, dạy học; phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục học sinh; tổ chức vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp tiếp tục đi học;

c. Nhiệm vụ, quyền của các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số mặt công tác được phân công, chủ trì tổ chức một số hoạt động theo sự phân công của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

d. Nhiệm vụ và quyền của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo mọi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và có mối liên hệ thống nhất với Ban giám hiệu nhà trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

1. Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đại diện học sinh lớp với số thành viên theo quy định.

Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện học sinh trường quyết định.

Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và có thể họp bất thường khi có ít nhất trên 50% thành viên đề nghị hoặc do Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh quyết định.Đầu năm học Hiệu trưởng nhà trường họp với Trưởng ban, phó ban của tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường sau đó Hiệu trưởng chủ trì cuộc

họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinh để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các uỷ viên. Sau khi được cử Trưởng ban điều hành cuộc họp tất cả các trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học.

2. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp từ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh lớp theo nghị quyết cuộc họp đầu năm học.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học.

Ngay từ đầu năm học Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với Hiệu trưởng và Kế toán nhà trường lên dự trù kinh phí cho các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và kinh phí đóng góp cho công tác xã hội hoá giáo dục, sau đó họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thống nhất ý kiến tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh trường biết thực hiện.

Các khoản đóng góp kinh phí của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, công khai, dân chủ và báo cáo công khai tình hình thu chi, quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Việc thu chi, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải được sự đồng ý nhất trí của Đảng uỷ - UBND- Hội đồng giáo dục quận Lê Chân.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH QUY CHẾ:

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành và thông qua trong cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được biểu quyết nhất trí của toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Định kỳ theo quy định có sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế trong toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm tổ chức thi hành nghiêm túc bản quy chế này một cách đầy đủ và tự giác, tích cực.

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG

TRƯỞNG BAN

 

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Lê Lợi

Địa chỉ: Xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Email: thpt_leloi@quangbinh.edu.vn